مراسم اختتاميه همايش مراكز داده در حال برگزاري است


مراسم اختتاميه همايش مراکز داده، زيرساخت و سرويس‌ در محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در حال برگزاري است.

دكتر محمدخاني، ضمن اعلام افزايش 50 درصدي شركت‌كنندگان در اين همايش گفت: طي اين دوره ازهمايش 1500 نفر شركت‌كننده حضور داشتند كه در20 كارگاه آموزشي و 3 پنل تخصصي حضور فعال داشتند. وي اظهار داشت: در مجموع از برگزاري اين كارگاه‌ها در 3 كارگاه 120 نفر شركت كننده، 5 كارگاه آموزشي تا 100 نفر شركت كننده و10 كارگاه ‌آموزشي تا 50 نفر شركت كننده حضور داشتند. دبير دومين همايش ملي مراكز داده، زير ساخت و سرويس افزود: اين همايش با رويكرد نشست‌هاي تخصصي و چالش‌هاي موجود در مراكز داده‌هاي استاني، دولتي و بانكي و رويكرد آنها در حوزه مراكز داده برگزار شد.

در پايان مراسم لوح قدرداني و سپاس به حاميان و غرفه‌داران و سخنران كليدي مستقر در نمايشگاه جانبي همايش اهدا شد.