راه اندازی وب سایت همایش


با عنايت به ارتباط موضوع همايش با مراكز داده و اهميت شبكه علمي و شبكه ملي اطلاعات كميته راهبردي همايش اقدام به تغييرات اساسي در وبگاه و پوستر همايش با رويكرد به موارد فوق الذكر گردیده است