شروع دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت ها و سرویس ها


با شروع دومین دوره از همایش، اولین جلسه کمیته راهبردی دومین همایش ملی مراکز داده در تاریخ 29/7/96 با حضور دبیر اجرایی، مدیراجرایی، رییس دبیرخانه و مسئول روابط عمومی برگزار گردید.