دسترسي به آرشيو همايش


متقاضيان محترم براي مشاهده آرشيو همايش ملي مراكز داده، زيرساخت و سرويس ها به آدرس                    www.dc-conf.ir/2017 مراجعه نمايند.