پنل شماره 1

نام پنل : معيار سازمان فناوري اطلاعات ايران در ارزيابي مراكز داده DC - 100

ارائه دهنده : سازمان فناوري اطلاعات - معاونت توسعه صنعت و اعتبار بخشي

پنل شماره 2

نام پنل :  چالش‌هاي مراكز داده و استاني و دولتي

مدرس : دكتر فقيهي

پنل شماره 3

نام پنل : Taking your Network to 40/100G Ethernet

ارائه دهنده : شركت تاد افزار

پنل شماره 4

نام پنل : Desktop As a Service

ارائه دهنده : شركت دسكبيت لوكزامبرگ با همكاري گروه تجارت او‍‍ژن كيش