پنل شماره 1

نام پنل : بررسي و ارزيابي استاندارد DC-100 مراكز داده

ارائه دهنده : سازمان فناوري اطلاعات - معاونت توسعه صنعت و اعتبار بخشي

پنل شماره 2

نام پنل :  امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات  (افتا)

ارائه دهنده : انجمن رمز ايران