نشست هاي تخصصي

1- شبكه علمي كشور

2- چالش های موجود در مراكز داده هاي استاني، دولتي و بانکی و رویکرد آنها در حوزه مراکز داده