دبير همايش

جناب آقای دکتر غلامرضا محمدخانی

دبير علمي همايش

جناب آقای دکتر سعید گرگین

دبير اجرايي همايش

جناب آقای مهندس ایرج مشک آبادی

رئيس روابط بين الملل و انتقال تكنولوژي

جناب آقاي مهندس سعيد رضا عرب نيا